Кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов и за рибочувар

Вести

  1. Филип Танаскоски
  2. Никола Ристески
  3. Тони Танаскоски
  4. Драги Тодоров
  5. Миле Пупков
  6. Марика Симоновска
  7. Митко Костов
  8. Игор Цветковиќ

 

Испитот за стопански риболов и за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

На денот на полагањето кандидатите да поседуваат доказ за идентификација, (важечка лична карта или пасош).

Прашањата за полагање на испит за стопански риболов и рибочувар, содржани во јавно достапната база, се објавени на следниот линк:

http://www.mzsv.gov.mk/cms/Upload/docs/%D0%91%D0%90%D0%97%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%A8%D0%90%D0%8A%D0%90%20%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A2%20%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%202019.pdf

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *