Насоки за превенција и пренос на КОВИД-19 – ФАО Упатство за бизнис оператори со храна

Вести

Тековните податоци покажуваат дека ниту храната ниту пак пакувањето на храната не претставуваат опасност за ширење на вируси кои предизвикуваат респираторни заболувања, вклучително и SARS-CoV-2. Со други зборови, SARS-CoV-2 не претставува директна закана за безбедноста на храната. Сепак, многу е важно за прехранбената индустрија и надлежните органи да ги заштитат вработените преку обезбедување безбедна работна средина, промовирање мерки за лична хигиена и обезбедување обука за принципите за хигиена на храната. Овие мерки треба да се засноваат на ризик и да бидат пропорционални со нивото на очекувана изложеност на работниците на SARS-CoV-2: во средини каде SARS-CoV-2 не циркулира активно, практики во согласност со ефективните системите за управување со безбедноста на храната може да бидат доволни. Спротивно на тоа, во средини каде преваленцата на COVID-19 се зголемува, преземените мерки за превенција, исто така, треба да се зголемат.

Во таа насока, Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации (ФАО) објави Упатство на тема „Насоки за превенција и пренос на КОВИД-19 за бизнис операторите со храна“. Целта на ова упатство е да се потенцираат мерките потребни за контрола на COVID -19, така што вработените ќе бидат заштитени, истовремено обезбедувајќи безбедна храна. Овие мерки не треба да ги заменат традиционалните контроли за безбедноста на храната и управување со безбедноста на храната, туку треба да ги надополнат.

Упатството може да се преземе на следниот линк: http://www.fao.org/3/cb6030en/cb6030en.pdf

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *