Поледелски култури – земјоделски календар за месец јуни

Вести Полјоделство Совети

Во средината на месецот се започнува со жетвата на јачменот.

Кај пченицата треба да се продолжи со мониторинг на појава и развој на прашкаста мувла и напад од инсекти и по потреба треба да се третира со соодветни фунгициди и инсектициди.

Овесот потребно е да се следи заради појава на житна пијавица и по потреба да се третира со соодветни регистрирани за таа цел препарати.

Кај компирот продолжува борбата против компировата златица. Во овој период започнува
бербата на раните сорти компир.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *