Постапката за формирање на комисија се става во мирување

Вести

Ве известуваме дека Врз основа на член 8-а од Изборен законик на РСМ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 42/20 и 74/21), постапката за формирање Комисија за заштита и благосостојба на животните согласно Соопштението за покажување на интерес за именување на пет члена од редот на истакнати стручни и научни лица од областа на заштитата и благосостојбата на животните и едно лице претставник на невладините организации  истакнато на веб страницата на Агенцијата за храна и ветеринарство на ден  25.08.2021 година се става во мирување до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *