Просторна изолација помеѓу конвенционално и органско производство

Вести Органско производство

ПРОСТОРНА ИЗОЛАЦИЈА – НА ЕДИНИЦА ПОВРШИНА – Органски заштитен појас

Просторна изолација на единица површина со заштитна улога помегу површините со органско и конвенционално производство.

Вистинската улога е да се спречи влијанието на синтетичките заштитни средства кои се користат околу органските насади.

Најчесто се подигнуваат од едногодишни зелјасти видови на растенија бидејки тие поради својот хабитус и карактеристики се најпогодни.

Одржувањето на заштитните појаси е многу битно кај сите насади, па така и мерките мораат да бидат редовни. Поради тоа следниве активности мора да се применуваат:

– МЕХАНИЧКО ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЛЕВЕЛИТЕ
– МЕЃУРЕДНО КУЛТИВИРАЊЕ , А ПОТОА И ОКОПУВАЊЕ
– ВО ВТОРАТА ГОДИНА ПОВЕЌЕТО ПОВЕКЕГОДИШНИ РАСТЕНИЈА МНОГУ ПОРАНО СОЗДАВААТ НАДЗЕМНА МАСА ТАКА ДА ПРОСТОРОТ МЕЃУ РЕДОВИТЕ СЕ ЗАТВАРА И НЕ СОЗДАВА УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛЕВЕЛИТЕ.

– Насади близу поставени до насади кои се од конвенционална природа треба да се БИРААТ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВИ КОИ ИМААТ ГОЛЕМА НАДЗЕМНА МАСА и ОДАТ ВО ВИСОЧИНА.

ЦЕЛ

СОЗДАВАЊЕ НА ТАМПОН ЗОНА ЗА ЗАШТИТА НА ПОЧВАТА И ВОДАТА ОД ЕРОЗИЈА
ЗАШТИТА НА ОРГАНСКИТЕ НАСАДИ ОД НЕСАКАНИ ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ КАЈ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

 

Дипл. Инж. Иван Стојанов за Современо Земјоделство.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *