ТВИНИНГ ПРОЕКТ (ФАДН) – Oглас за слободно работно место: Преведувач/Толкувач

Вести Огласи

ТВИНИНГ ПРОЕКТ

“Финализирање на Мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН)”

Оглас за слободно работно место:

Преведувач/Толкувач

Твининг проектот “Понатамошно надградување на Мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (FADN) според новата регулатива на ЕУ за ФАДН” се фокусира на поддршка на “Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство” (МЗШВ) во подобрувањето на капацитетот на институциите во процесот на адаптација кон новоприменетото законодавство на ЕУ за воспоставување на национална мрежа за сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН) и подобрување на системот за проверка на квалитетот на податоците. Податоците обезбедени од Мрежата за сметководствени податоци од земјоделски стопанства ќе се користат за утврдување на годишниот приход на земјоделските стопанства, за вршење на економска анализа на земјоделските стопанства, како и за оценување на условите во земјоделството и пазарите на земјоделски производи.

Референтен број: TI/1
Место на работење: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство” (МЗШВ), Скопје
Предвиден почеток од: 1ви  октомври 2018
Времетраење на ангажманот: 10 месеци (со полно работно време)
Краен рок за аплицирање: 25ти септември 2018 (24:00, GMT+1)

За повеќе информации посетете ја следната страница:

https://eeas.europa.eu/delegations/former-yugoslav-republic-macedonia/50286/twinning-project-%E2%80%9Cfinalization-farm-accountancy-data-network-fadn%E2%80%9D-job-vacancy-announcement_en

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *