Важноста на азот, фосфор и калиум во одгледувањето сончоглед

Вести Полјоделство Совети

Во исхраната на секоја култура, така и кај сончогледот, особено е значаен внесот на макрохранливи материи од азот, фосфор и калиум и помал дел од микрохранливи материи за неговиот раст и развој, како и постигнување на богати приноси.

Азот (Н)

Ја одредува висината на приносите од сончоглед, е составен дел на протеини, хлорофили и ензими во растение и учествува во изградбата на сите растителни органи. Растението впива од почвата , воздух и ѓубрива што можат да бидат од минерално и органско потекло. На почетокот на сончогледната вегетација, не треба да се воведуваат поголеми количини на азот преку ѓубрење затоа што сончогледот е плитко вкоренет, а доколку растението е богато со азот во подоцнежните фази на раст во посуви услови, ќе страда повеќе од послабото снабдување со хранливи материи и вода. Сончогледот богат со азот има богат вегетативен раст и таквите растенија, заради нивната голема лиснато маса и големи глави   се отпорни на болести и суши и имаат намален принос и квалитет на жито. Лошото снабдување со азот на сонце предизвикува бавен раст, намален број лисја и цветни глави со мал дијаметар и  со помалку семиња.

Фосфор (P2O5)

Неопходен е за метаболизмот на јаглени хидрати, фотосинтеза, формирање на јадра, поделба на клетки и пренесување на наследени својства. Овој елемент е составен дел на секоја клетка на растението и е особено присутен во ткивото на млади и растечки растенија и се наоѓа во високо енергични соединенија кои се важни за животот на растението во процесот  на дишење. Особено значајни се надворешните услови кои влијаат на навлегувањето на фосфор од страна на растението, како што се: дишење, влажност, температура и pH на почвата и содржината на органска материја и присуството на други хранливи материи во почвата. Во кисели почви (под pH 5) има малку мобилен фосфор затоа што е врзан за алуминиум и железо и со тоа недостапен во исхраната на растенијато. Симптомите на недостаток на фосфор се видливи на долните лисја во форма на темноцрвена  површина. Сончогледот кој содржи повеќе фосфор порано зрее, а се зголемува и квалитетот на зрното. Зголемени приноси на сончоглед, исто така, може да се очекуваат во почви кои не се многу богати со  фосфор но  со  зголемено внесување на фосфор  со ѓубрење. Повеќето наши почви не се доволно снабдени со фосфор, така што треба да  се ѓубри со фосфорни ѓубрива или минерални ѓубрива од НПК со поголема содржина на фосфор. Фосфорот ја зголемува отпорноста на сончогледот од заболувања и ја балансира исхраната на растението со азотни минерални ѓубрива. Највисоки потреби од  фосфор на сончогледот му се потребни во фазата на формирање  зрна.

Калиум (К20)

Калиумот игра голема улога како катализатор за сите процеси во растението и е од суштинско значење за синтеза на органски соединенија. Делува на синтезата на маслото во семките од сончоглед, учествува во изградбата на растенијато  и на тој начин влијае на подобрата отпорност на растението. Растенијата добро снабдени со калиум се поотпорни на  заболувања, ниски температури и суши и многу побрзо се лекуваат од напади на инсекти. Недостатокот на калиум може да доведе до губење на  квалитетот на принос, бидејќи помага во користењето на азот и други хранливи материи. Барањата за калиум се најголеми во цветната фаза на сончогледот и формирањето  на главата бидејќи влијае на квалитетот на зрното.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *