Владата ја усвои Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Вести

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата вчера ја усвои Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година, со цел да бидат остварени политиките за рурален развој, кои се насочени кон поддршка на инвестиции во земјоделскиот сектор, во водостопанството и јавната инфраструктура и подобрување на животот во руралните средини;

обезбедување на стабилно производство на квалитетна храна; зголемување на конкурентната способност на земјоделството;

обезбедување на стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство и други мерки за земјоделската дејност и за одржлив развој на руралните подрачја.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *