Земјоделците од Гази Баба и Илинден заинтересирани за мерките од ИПАРД 2 Програмата

Вести

Денеска, во склоп на едукативната кампања за ИПАРД 2014 – 2020 претставниците од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  ги информираа  земјоделците и други заинтересирани во општина Илинден и општина Гази Баба за процедурите за конкурирање за мерките од ИПАРД 2 Програмата. Целта на овие инфо денови е да се поттикне интересот, да се запознаат заинтересираните со постапката за аплицирање и за бенефитите од искористеноста на ИПАРД Програмата 2014 – 2020.

Овие две општини се значајни за искористеноста на ИПАРД 2014 – 2020 имајќи го во предвид тоа што во Илинден 70% од земјиштето е земјоделски обработливо, а во Гази Баба 65%. Експертите од Телото за управување со ИПАРД при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство пред присутните ги образложија  2 –те  мерки од Програмата,  и тоа Мерка 1 „Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства“ наменета за примарното земјоделско производство и Мерка 3 „Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“.

Претставниците од Секторот за одобрување на проекти од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој ја презентираа деталната постапка пред АФПЗРР за користење на средства од ИПАРД 2014 – 2020 Програмата.

Мерка 1 за примарно земјоделско производство им овозможува на  земјоделските стопанства широк спектар на инвестиции во примарното земјоделско и сточарско производство, вклучително и инфраструктурни зафати. Вкупната финансиска поддршка за  овој јавен повик е близу 12 милиони евра. Крајниот рок за поднесување на барањата е продолжен до 09 февруари 2019 година, но постои опција за продолжување на овој рок.

Мерка 3 „Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“, е особено важна за зголемување на инвестиции во преработувачката индустрија за различни земјоделски производи и за инвестиции во опрема. Рокот за поднесување понуди за „Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“ истекува на 29-ти јануари.

ИПАРД 2 Програмата овозможува  покривање на половина од вредноста на инвестицијата преку кофинансирање. Од средствата кои ќе бидат кофинансирани, 75 отсто ќе бидат обезбедени од ИПАРД Програмата, а 25 отсто од средствата од Буџетот на Република Македонија.

Едукативната кампања за ИПАРД 2 Програмата продолжува и во следниот период. Кампањата ќе трае  18 месеци и во чии рамки ќе се одржат 3 форуми, 6 работилници и 80 инфо денови.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *