ЈАВЕН ПОВИК за продажба на земјоделско земјиште под оранжерии и помошни објекти

Вести Огласи

Врз основа на член 22-б став (1) од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, 106/13, 37/13, 61/15, 97/15, 215/15 и 51/18), Mинистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

ЈАВЕН ПОВИК

за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно на стопанскиот двор во функција на оранжеријата

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Предмет на јавниот повик е доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост определено како технолошка целина на оранжеријата евидентирано во катастарот на недвижности како нива под оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објекти за примарна обработка на земјоделски производи и земјиште меѓу објекти со мери и граници определени со геодетски елаборат.

 

На овој начин, со откуп на земјиштето сопствениците ќе имаат можност да конкурираат за ИПАРД Програмите, со цел модернизација на капацитетите и зголемување на производството.

Понудите треба да се достават МЗШВ, во рок од 60 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

За повеќе информации обратете се на 02 313 44 77.

Додаток за превземање:

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *