Јавна консултација за Нацрт глобалната стратегија на СЗО за безбедност на храната

Вести

Во 2020 година, резолуцијата со наслов „Зајакнување на напорите за безбедност на храната“ (Strengthening efforts on food safety) беше усвоена од 73-то Светско собрание за здравство (73rd World Health Assembly). Во резолуцијата, земјите членки побараа Светската здравствена организација (СЗО) да ја ажурира Глобалната стратегија на СЗО за безбедност на храната за решавање на тековните и новите предизвици, да вклучи нови технологии и иновативни пристапи за зајакнување на системите за безбедност на храната. Беше истакнато дека системите за безбедност на храната на многу земји членки се соочуваат со предизвици и им требаат значителни подобрувања во нивните клучни компоненти, како што се регулаторната инфраструктура, надзорот, инспекцијата и лабораторискиот капацитет, механизмите за координација, одговор на итни случаи, како и едукација за безбедност на храна.

Земјите членки, исто така, ја препознаа потребата за интеграција на безбедноста на храната во националните и регионалните политики за здравство, земјоделство, трговија, животна средина и развој, како и примена на пристапот „Едно здравје“ (One health approach) заради унапредување на системот за безбедност на храната.

Како одговор на ова барање, Секретаријатот на СЗО подготви нацрт Глобална стратегија на СЗО за безбедност на храна со помош на Техничката советодавна група (ТАГ) за безбедност на храната: Побезбедна храна за подобро здравје.

Драфт стратегијата ќе служи како нацрт и насока за земјите членки за зајакнување на нивните национални системи за безбедност на храната и промовирање на регионална и глобална соработка.

Во согласност со својот универзален, транспарентен и инклузивен дух, СЗО започнува јавна консултација заради осигурување дека содржината на стратегијата го одразува искуството, потребите и аспирациите на меѓународната заедница. Можност да дадат свој придонес ќе добијат владини претставници, граѓански организации, меѓународни организации, истражувачки институции и засегнати страни од целиот свет. Инпутите собрани за време на јавната консултација ќе бидат земени предвид при ревизијата на стратегијата.

Сите коментари ќе се сметаат за јавни и можат да бидат објавени освен ако не се побара поинаку.

Коментарите во врска со нацрт Глобалната стратегија на СЗО за безбедност на храната се доставуваат преку интернет платформа. Јавната консултација завршува на 18 јуни 2021 година, во 23:59 часот.

Повеќе информации може да добиете на следниов линк: https://www.who.int/news-room/articles-detail/public-consultation-on-the-draft-who-global-strategy-for-food-safety

Агенција за храна и ветеринарство

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *