Листа на кандидати кои го положиле испитот за добивање на лиценца за процена на тутун (одржан испит на 29.11.2019 година)

Вести тутун

 

Ред.

бр.

Име и презиме

Ред.

бр.

Име и презиме

1.

Абазоски Феркади

34.

Кузмановски Горан

2.

Аврамоски Иле

35.

Мамудоски Реџеп

3.

Адемоски Рахим

36.

Мемишоски Таалип

4.

Арсов Златко

37.

Милевски Љупчо

5.

Ачкоски Горан

38.

Митиќ Маријан

6.

Баснарков Блашко

39.

Мицаноски Гоце

7.

Велкоски Жарко

40.

Наумоски Влатко

8.

Вршкоски Александар

41.

Неданоска Дивна

9.

Дамески Горан

42.

Огњаноски Бранко

10.

Даутоски Раим

43.

Петранчески Жани

11.

Дојчиноски Кристијан

44.

Радески Трајче

12.

Драгарска Благица

45.

Ристеска Каролина

13.

Ѓорѓиева Благица

46.

Ристоманова Силвана

14.

Ѓорѓиева Даниела

47.

Рушитоски Адил

15.

Ѓорѓиевска Наташа

48.

Синаноски Нури

16.

Ѓорѓиоски Зоран

49.

Скилески Ристо

17.

Елмазоски Есмир

50.

Смуткоска Донче

18.

Зајкоски Зоран

51.

Спасеска Анета

19.

Зијадиќ Џевад

52.

Српчанска Менка

20.

Ибески Азис

53.

Станкоска Кети

21.

Ибески Нерким

54.

Стојановски Богдан

22.

Илиевски Димче

55.

Столески Александар

23.

Илијески Сашко

56.

Сулејманоски Бајрам

24.

Имероски Иса

57.

Сулеманоски Алириза

25.

Јовески Александар

58.

Талеска Светлана

26.

Јовчевски Робинчо

59.

Талимџиоски Горанчо

27.

Јосифоски Александар

60.

Топалоски Мустафа

28.

Кадиевски Лубе

61.

Трајановска Камка

29.

Кантарџиоски Горан

62.

Трајановски Јонче

30.

Којчева Петранка

63.

Трајкоски Благојче

31.

Котевски Владо

64.

Ќебакоски Зоран

32.

Котески Тони

65.

Фехратовиќ Заим

33.

Кочоски Влатко

66.

Шереметковски Менде
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *