Уште 10 дена за аплицирање за поврат на парите за камати на апликантите кои реализирале ИПАРД инвестиција со кредит од домашните банки

Вести Огласи

Сите правни и физички лица кои по 25- ти декември 2016 – та година, користеле средства од Повикот за ИПАРД програмата, а за реализација на инвестицијата подигнале кредит, ќе може да добијат финансиска помош во висина од 50 до 75 отсто од каматната стапка на годишно ниво за период од 10 години.

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, истакна дека помошта е наменета за кредити кои имаат годишна каматна стапка во висина до 8% на годишно ниво, кои се исклучиво пласирани од банки и штедилници со дозвола за работа од Народната банка на Република Македонија за период до 10 години и тоа за инвестиции кои се финансирани од инструментoт за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија (ИПАРД).


„Услов е и кредитот да не е повисок од 500.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија утврден на денот на склучувањето на договорот за кредит. Право на користење на финансиски помош ќе имаат корисници на финансиски средства од (ИПАРД), кои потпишале договор после завршување на последниот јавен повик за субвенционирање на каматна стапка, односно после 25.12.2016 година.“ – истакна Бабовски.

Сите кои ги исполнуваат условите потребно е да креираат електронско барање по извршена регистрација на e-baranje.ipardpa.gov.mk, за финансиска поддршка со соодветни податоци и да прикачат задолжителни електронски документи

• Договор за склучен кредит со банка или штедилница за инвестицијата финансирана од Инструментoт за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија
• Детален амортизационен план кој е прилог на договорот за кредит

Барањата кои ги исполниле условите за користење на средства за мерката 2 ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на електронското барањето на e-baranje.ipardpa.gov.mk .Барањата кои не се поднесени електронски нема да се разгледуваат.

Еден барател, може да поднесе само едно барање за една мерка, или најмногу 2 поединечни барања по различни мерки, земајќи ги предвид и останатите мерки од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година. Краен рок за аплицирање е до 18.01.2019 година.

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка.

Право на користење на средства имаат: Корисници на помошта за субвенционирање на каматна стапка се физички и правни лица корисници на финансиски средства од IPARD – инструментoт за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија.

Прифатливи трошоци: Помош во висина од 50% од каматната стапка на годишно ниво за период до 10 години.

Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на e-baranje.ipardpa.gov.mk

Барателите на финансиска поддршка потребно е да креираат електронско барање за финансиска поддршка со соодветни податоци и да прикачат задолжителни електронски документи ((1)Договор за склучен кредит со банка или штедилница за инвестицијата финансирана од Инструментoт за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија и (2)Детален амортизационен план кој е прилог на договорот за кредит).

Крајниот рок за доставување на барањата е 18.01.2019 година

Во прилог :

Јавен Повик

Упатство за корисници

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *