Земјоделско производство на кромид

Вести Градинарство Совети

Кромидот е растителна култура што се прилагодува  со  добро навремено насадување и плевење заради слабо развиените корени и бавен развој на растенијата на почетокот на вегетацијата (првите неколку недели).
Најдобри резултати се добиваат кога кромидот се одгледува на почва каде претходно  се одгледувало (зелка, краставици, компири, домати, пиперки и слично).

Во текот на есента се ора на длабочина 30-35 см. Рано во пролетта се пристапува со ѓубриво  на  земјиштето каде ке  се  одгледува кромидот. Се прилагодува  многу поволно на компостираното ѓубриво.
Органското ѓубриво е од суштинско значење за почвата што е сиромашна со хумус. Фосфорот  и калиумот  се даваат пред сеидба или садење, а азотот  двапати.

 

Кромидот е чувствителен на киселоста на почвата. Лошиот раст и развој на почвите со pH вредност од 5,8 се должи на токсичното дејство на растворливиот алуминиум и на pH над 6,5 се должи на недостаток на манган. Некои автори препорачуваат (изразено во чисти хранливи материи) 100 кг Н / ха двапати, 80 кг П2О5 / ха и 200 кг К2О / ха. За директно култивирање 30-40 кг Н / ха, 25-30 кг П2О5 / ха и 50-60 кг К2О / ха. Изразено во сложено минерално ѓубриво НПК пред садењето, се оплодува со околу 1200 кг / ха НПК 7:14:21 или слични формулации за ѓубриво.

На почетокот на вегетацијата, културата може да се оплоди со 200 кг / ха КАН. Треба да се избегнуваат калиум ѓубрива што содржат хлор. Кромидот бара многу хранливи материи на крајот на растот.

“Современо Земјоделство”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *