ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2019 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2019 година

Вести Огласи

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за Мерка 2 – Финансиска поддршка во аквакултурата, односно за потточка 2.2 – Финансиска поддршка за порибителен материјал, кај што максимална вредност на прифатливи трошоцие 40% од вредноста на набавениот или сопствениот подмладок

 

Од денеска до 15- ти јули, сите субјекти кои ги порибиле рибниците со порибителен (насаден), материјал во периодот од 1- ви  февруари до 30- ти мај, ќе може да аплицират за добивање на финансиска поддршка од Програмата за рибарство и аквакултура.

Право на користење на поддршката имаат сите субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет и да немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2018 – декември 2019 година,  од видот на риба за која поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал за сопствено насадување на рибникот.

Право на финансиска поддршка имаат и оние субјекти кои набавиле подмладок и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и имаат купено подмладок од субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет и кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2018 – декември 2019 година.

Директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски, информира дека средствата од потточка 2.2 односно Финансиска поддршка за порибителен материјал, се наменети за набавка на порибителен материјал за насадување на рибниците во период од 01 февруари до 30 мај  2019 година а поддршката за оваа мерка се исплаќа скалесто

– за купен или сопствен подмладок до 2.500 кг – 100% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;

– за купен или сопствен подмладок од 2500 кг до 5000 – 75% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;

– за купен или сопствен подмладок од 5000 кг до 7500 – 50% од вредноста на утврдената цена на подмладокот;

– за купен или сопствен подмладок над 7500 – 25% од вредноста на утврдената цена на подмладокот.

Барањата се доставуваат во оригален примерок.

Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени во Програмата за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2019 година („Службен весник на РМ“, бр. 15/2019).

Доколку до Агенцијата се поднесат повеќе барања отколку што има расположливи средства согласно Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2019 година, Агенцијата ќе им даде предност на оние баратели кои го поднеле своето барање порано од останатите

Обрасците „Барање за исплата” со листата на потребни документи и Упатството за корисници може да се подигне на веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk.

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата секој работен ден од 8:30 до 16:30 часотна адреса:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,

бул. „ 3-та Македонска бригада“ бр.20

(зграда на Македонија Табак блок Ц )

1000 Скопје

Пополнетите барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2019 година, заедно со целокупната потребна документација се доставуваат во затворен плик на кој на предната страна во горниот лев агол стои ознаката “НЕ ОТВОРАЈ“, за Јавен повик број 01/2019 и назначување на шифрата на потточката за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по пошта или лично во писарницата на Агенцијата

Доколку ковертот не е обележан како што се бара, Агенцијата не превзема одговорност за ненавремено и некомплетно пристигнување во писарницата или предвремено отворање на барањето.

Краен рок за доставување на барањата за исплата на средства:

– за насадување на рибниците во период од 01 февруари до 30 мај 2019 година, краен рок е ­­­­­ 15.07.2019 година.

Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *