Решение од МЗШВ во врска со огласот за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост над 3 хектари

Вести

АРХИВСКИ БРОЈ: Врз основа на член 55 став (1) од 3аконот за организација на работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10, 51/11 и„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19 и 110/19), a во врска со член 26-a од Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07,17/08,18/11, 42/11,148/11, 95/12, 79/13, 87/13,106/13,164/13, 39/14,130/14,166/14, 72/15, 98/15,154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и„Службен весник на Република Северна Македонија” 161/19) постапувајќи пo предлогот на Комисијата за давање закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари, бр.39-12329/1 од 05.12.2019 година министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1.Со ова Решение се поништува дел од Јавниот оглаc бр.01/19 за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари пo пат на електронско jaвнo наддавање, и тоа за географска целина бр.5 Куманово КО Љубодраг со површина од 26ха 84ар 82 м2 и за географска целина бр.20 Штип КО Таринци co површина од 44ха 15ар 62 м2.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Комисијата за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари на ден 05.12.2019 година пo добиена Достава на известувања бр.39-12271/1 од 04.12.2019 година од Сектор за регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со прилог Известување бр.5б-580/1 од 29.11.2019 година, заведено под бр.39-12155/1 од 02.12.2019 година од Подрачна единица Штип и Известување бр.72-1042/1 од 28.11.2019 година, заведено под бр.39-12225/1 од 03.12.2019 година од Подрачна единица Куманово, a согласно член 26-a од Законот за земјоделското земјиште достави Предлог за поништување на дел од Јавен оглac бр.01/19 бр.39- 12329/1 од 05.12.2019 година.

Bo Предлогот е наведено дека за географската целина бр.5 Куманово КО Љубодраг со површина од 26ха 84ар 82м 2, на лице место Република Северна Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство катастарските парцели не претставуваат една географска целина и за географската целина бр.20 Штип КО Таринци со површина од 44ха 15ар 62м г, на лице место катастарските парцели не претставуваат една географска целина.

Имајќи ro во предвид горенаведеното се поништува дел од Јавниот оглас бр.01/19 за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари пo пат на електронско јавно наддавање, и тоа за географска целина бр.5 Куманово КО Љубодраг со површина од 26ха 84а р 82м2 и за географска целина бр.20 Штип КО Таринци со површина од 44ха 15ар 62м2; бидејќи на лице место катастарските парцели не претставуваат една географска целина.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *