Сточарство – календар за месец декември

Вести Совети Сточарство

Временските услови во овој период од годината налагаат шталски систем на одгледување на домашните животни. Шталите претставуваат средини кои што многу повеќе се населени со микроорганизми, за разлика од отворените пасишта и ливади.
Сепак, тоа зависи од сточарот, од квалитетот и квантитетот на прихраната, зоохигиената и технолошките фактори на средината, количеството и квалитетот на добиената животинска продукција.

Лошите хигиенски услови во просториите за одгледување на домашните животни: заситен воздух со амонијак, водород, сулфур, јаглерод диоксид и други штетни гасови – од испарувањето на урината може да предизвикаат непосакувани дејствија. Затоа треба да се посвети посебно внимание на тоа.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *